Home / Regulamin GLOBALO

Regulamin GLOBALO

Regulamin Sklepu Internetowego Globalo.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Globalo.pl dostępnego pod adresem https://globalo.pl.
 2. Właścicielem Sklepu Globalo.pl jest Spółka HERLINGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku pod adresem: ul. Maków 10, 38-500 Sanok, NIP: 6871962366, REGON: 365471857, KRS: 0000638602, BDO: 000007743.
 3. Nabywca może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: [email protected], telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: 13 49 27 557 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz faxem pod numerem: 13 49 27 580. Adres do korespondencji: ul. Maków 10, 38-500 Sanok.

 

§ 2. Definicje i postanowienia ogólne.

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Sprzedający – Właściciel Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca;
 • Przedsiębiorca – Nabywca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), nie będący Konsumentem;
 • Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicję ustawową konsumenta zawiera art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 • Sklep – Sklep Internetowy Globalo.pl dostępny pod adresem internetowym pl/shop;
 • Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • „Moje Konto” – usługa świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępna dla zarejestrowanych Nabywców Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;
 • Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika;
 • Towar – oznacza każdy produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Nabywcy, Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Nabywcą a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy Regulamin, w tym również jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów, jak również sprzedaży towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wysokiej ceny towaru, Sprzedający może zastosować szczególny tryb składania i przyjmowania zamówienia, w którym Nabywca zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej zawarcie umowy sprzedaży. O konieczności uiszczenia zaliczki Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedającego w trakcie procedury składania i potwierdzania zamówienia. Sprzedający wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Nabywcy opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • aktywny adres e-mail.

 

 1. Nabywca może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Nabywcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Nabywcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności i plików Cookies.

 

 

§ 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Nabywca może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku nie korzysta on z usługi „Moje Konto” i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający może umożliwić Nabywcom dokonywanie zakupów Sklepie przy wykorzystaniu usługi „Moje Konto”. Korzystanie z tej usługi odbywa się wówczas na następujących zasadach i warunkach:

 

 • Rejestracja jest dobrowolna i jest nieodpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Nabywcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”;
 • Nabywca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła;
 • W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 3. numer telefonu;

 

 • jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. firmę (tj. nazwę przedsiębiorcy),
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. numer telefonu do kontaktu;

 

 • po dokonaniu rejestracji na podany przez Nabywcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Nabywcy, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Sprzedający może odmówić zarejestrowania Nabywcy jeżeli zachodzą przypadki określone w pkt. 10;
 • Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Nabywca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 1 (jednego) roku od ostatniej aktywności.
 • wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Nabywcy dostępu do usługi „Moje Konto” oraz jego usunięciem.
 • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 2. działalność Nabywcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Nabywcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
 5. Nabywca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. Nabywca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 7. podane przez Nabywcę dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

 

 • przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w pkt. 10 lit. g, należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych);
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w „Moim Koncie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym zaprzestaniem świadczenia usługi „Moje Konto”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Nabywcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”;
 • jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego;
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej;
 • okres wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 8 i 10 wynosi 14 dni.

 

§ 5. Oferta Sklepu.

 1. Oferta Sklepu ważna jest na terenie całej Polski.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.
 3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych. W zakresie informowania o cenach Sprzedający przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży), a przy tym pozostają zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 6. Oferowane przez Sprzedawcę produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.
 8. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez pracownika Sklepu.
 9. Produkty sprzedawane na Sklepie stanowią ofertę handlową. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz: § 6. Składanie zamówienia) oraz jej potwierdzenie przez Sprzedającego (patrz: § 7. Potwierdzenie i realizacja zamówień).

 

§ 6. Składanie zamówienia.

 

 1. Zamówienie może złożyć Nabywca. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:
 • wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu (bez konieczności uprzedniej rejestracji),
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Nabywcy – na adres Sklepu [email protected],
 • złożenia zamówienia drogą telefoniczną, które będzie zawierać dane zamówionego towaru i dane Nabywcy – na nr: (13) 49 27 580.

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 2. Złożenie zamówienia uprawnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży oraz w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r., a zwanym dalej „RODO”.

 

§ 7. Potwierdzenie i realizacja zamówień.

 

 1. Każde zamówienie złożone w Sklepie jest potwierdzane przez Sprzedającego e-mailem informującym o statusie zamówienia lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania od Nabywcy odpowiedzi zwrotnej poprzez e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument e-mailem prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Średni czas dostawy jest podany na karcie produktu – jest to czas liczony od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie to zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (lub po dacie zaksięgowania całej kwoty należności za zakup, tj. kwoty ceny oraz kwoty kosztów dostawy, na koncie, jeżeli została wybrana forma płatności przelew-przedpłata). W sytuacji zaś, gdy czas dostawy wynosi 5-14 dni to produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta. Z kolei w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wynosi powyżej 14 dni, oznacza to, że produkt jest w procesie produkcji.
 5. Niektóre produkty są sprowadzane na specjalne zamówienie wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie.
 6. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu braku towaru w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.
 7. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 8. W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od Sklepu potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
 9. Razem z przesyłką dostarczone są: formularz zwrotu, instrukcja obsługi i montażu oraz formularz dotyczący warunków przyjęcia towaru w obecności kuriera.
 10. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę pod adres wskazany na liście przewozowym (adres przy furtce w przypadku domów mieszkalnych, numer mieszkania w przypadku mieszkań w blokach mieszkalnych), w przypadku, gdy waga rzeczywista przesyłki nie przekracza 31,5 kg. W przypadku, gdy waga rzeczywista jest większa niż 31,5 kg, przesyłkę należy odebrać od kuriera osobiście (tj. kurier w tym wypadku nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki z samochodu, w którym Towar był transportowany, pod adres wskazany w liście przewozowym).
 11. Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunku dostawy zostaną ustalone indywidualnie.
 12. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą niebędącym Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Nabywcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§ 8. Korygowanie zamówienia.

 

 1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, Sklep może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.
 2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. W przypadku osób, które korzystają z usługi „Moje konto” status zamówienia można obserwować przy użyciu funkcjonalności tej usługi.

 

§ 9. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 

 • wiadomością e-mail, na adres [email protected]
 • w formie pisemnej, na adres: HERLINGROUP Sp. z o.o., ul. Maków 10, 38-500 Sanok.

 

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

 • dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 

 • oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 • świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu na adres Sklepu niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego przy zachowaniu wyżej wymienionym terminów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. Powyższe w szczególności oznacza, że: Nabywca zwraca Towar w taki sam sposób, jak go otrzymał, tzn. za pośrednictwem kuriera (a nie paczkomatem lub pocztą), w sytuacji zaś, gdy Towar został dostarczony Nabywcy na palecie, to Nabywca jest zobowiązany zwrócić na palecie.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. W sytuacji, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar stanowiący zestaw, to skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia obejmuje ten cały zestaw, a nie jego poszczególne elementy. Tym samym, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu całego zestawu.

 

§ 10. Formy płatności.

 

W Sklepie możliwe są następujące formy i warunki płatności:

 

 • Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej w dniu dostawy);
 • Płatność przelewem przed dostawą towaru. Wówczas Sprzedający wysyła e-mail, na podstawie którego Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w e-mailu potwierdzającym zamówienie. W przypadku wyboru metody płatności przelewem przed dostawą towaru Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. W przypadku płatności w formie przelewu w polu „Tytułem” należy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w Sklepie. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek Sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, Sklep rozpocznie realizację zamówienia;
 • Inne możliwe formy płatności w Sklepie to:
 • PayU (przelew natychmiastowy, raty PayU, blik, płatność kartą)

 

§ 11. Niezgodność towaru z umową, rękojmia za wady oraz gwarancja.

 

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Zaleca się, aby ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”.
 2. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania niezgodności towaru z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w odpowiednich przepisach prawa. W przypadku, gdy Nabywcą jest Konsument mają zastosowanie przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.): „1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).”. Z kolei w przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument to warunki i zasady odpowiedzialności za wady są określone w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337), z tym jednak ograniczeniem, że odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej nie więcej jednak jak do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
 3. W przypadku otrzymania towarów niezgodnych z umową Sprzedający zapewnia Nabywcy realizację uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, w szczególności ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku Konsumenta odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku. Czas realizacji żądań reklamacyjnych może wynieść ok. 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.
 4. W przypadku reklamacji Sklep zwraca się z prośbą do Nabywcy o przesłanie na adres korespondencyjny wraz z reklamowanym towarem dokumentów związanych ze zwrotem towaru. Należą do nich:
 • kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem,
 • kopia faktury VAT.

 

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji polegającej na zwrocie zapłaconej kwoty zwrot ten nastąpi przelewem bankowym, dlatego Sklep zwraca się z prośbą o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Jeżeli Nabywca nie posiada konta bankowego Sklep zwraca się z prośbą o wskazanie propozycji sposobu odebrania zapłaconej kwoty.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez Sklep, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itp.).
 4. Każdy zakupiony towar w Sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną producenta lub autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres, zakres i warunki gwarancji zależą od producenta towaru. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego dotyczącego towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, Sklep zwraca się z prośbą o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/i na Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.
 5. W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do siedziby Sklepu. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Nabywcy.

 

§ 12. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest HERLINGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Maków 10, posługujący się adresem e-mail: [email protected]
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettra, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji polityki prywatności lub zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie
 4. Dane mogą być udostępniane spedycjom kurierskim, w tym: DPD Polska Sp. z o.o., GLS Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Raben Logistics Polska Sp z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., DHL Parcel Polska Sp. z o.o., InPost sp. z o.o., UPS, Rohlig Suus Logistics, DB Schenker Sp. z o.o., Dachser Sp z o.o., Geis PL Sp. z o.o., FedEx Express Poland Sp. z o.o. , biurom rachunkowym, firmom doradczym, kancelariom prawnym, magazynom zewnętrznym marek okapów kuchennych oraz firmom zajmującym się remarketingiem, a wszystko to w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).
 5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej – wcześniej wymienionej firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., GLS Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Raben Logistics Polska Sp z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., DHL Parcel Polska Sp. z o.o., InPost sp. z o.o., UPS, Rohlig Suus Logistics, DB Schenker Sp. z o.o., Dachser Sp z o.o., Geis PL Sp. z o.o., FedEx Express Poland Sp. z o.o.  – dane widnieją na listach przewozowych przy realizacji wysyłek poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia w postaci szyfrowanych haseł. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat.

Administrator informuje również o tym, że:

 

 • ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji,
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 13. Promocje.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w szczególności przyjmujących postać bonów podarunkowych. Przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, nie będzie miało wpływu na umowy już zawarte, a jeszcze niewykonane, a także na zamówienia uczestniczące już w promocji.

 

 

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Sprzedający może odmówić dokonywania dalszych zakupów.
 2. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi, a to zgodnie z art. 17 ustawy z 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz publikowania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 

 • zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,

realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

 

 1. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 4 (powyżej) nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
 2. Sklep nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Nabywca może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Nabywca będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823). Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów z udziałem sprzedawcy w tym trybie jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzący stronę internetową o adresie: http://www.ihrzeszow.ires.pl/
 5. Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm., art. 25) sprzedający ma obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (okap kuchenny). Nabywca jest zobowiązany dostarczyć zużyty sprzęt na własny koszt. Adresy punktów zbierania w swoim mieście otrzymają Państwo w urzędzie gminy.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sklep informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Nabywców przez osoby nieuprawnione, dlatego też Nabywcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Nabywcy powinni stosować zabezpieczające oprogramowanie, które chroni przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (m.in. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Nabywcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Nabywcy działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedającego, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 9. Nabywca obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane m.in. składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu. Sprzedający poinformuje Nabywcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Nabywca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8, 10, 13 zd. 3 i 15 Regulaminu.
 11. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2023 r.